โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบงานออกแบบมาตรฐานสะพานเหล็กสำหรับทางหลวง

ความเป็นมาและเหตุผลความสำคัญ

          กรมทางหลวงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งทางบก
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การออกแบบทางหลวงและโครงสร้างสะพานให้มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากลเป็นพันธกิจหลักของกรมทางหลวง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำเป็นรูปแบบมาตรฐานเพื่อให้สำนักสำรวจและออกแบบและหน่วยงานอื่นๆ ของ
กรมทางหลวงสามารถนำไปใช้ประกอบการออกแบบ ตลอดจนให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบรูปแบบ
การประมาณราคา การควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งมีความสวยงามและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน
ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้จัดทำแบบมาตรฐานงานทางและงานโครงสร้างไว้ใช้ในภารกิจต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่นๆนำไปใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลาย

           ในปัจจุบัน โครงข่ายคมนาคม ทางหลวง มีการพัฒนาและขยายตัวเป็นอย่างสูง รวมทั้งการเจริญเติบโตและการขยายเมืองและชุมชน ซึ่งเป็นผลให้ รูปแบบของการก่อสร้างทางหลวงและงานสะพาน
ในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีชุมชนและปริมาณจราจรสูง มีความจำเป็นต้องใช้รูปแบบและเทคนิคการก่อสร้าง
ที่รวดเร็ว สามารถลดผลกระทบต่อประชาชน การจราจร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ที่มีในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะเน้นรูปแบบของทางหลวงและสะพาน
ที่ตอบโจทย์การใช้งานที่เหมาะสมกับพื้นที่ในภาพรวม ใช้เทคนิคการก่อสร้างพื้นฐาน โดยอาจยังไม่พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีชุมชนและปริมาณการจราจรสูงที่ต้อง
ลดระยะเวลาการก่อสร้างและลดระยะเวลาการติดตั้งลงอย่างมาก รวมทั้งในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อ่อนไหว ตลอดจนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและวัสดุวิศวกรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป

           ดังนั้นกรมทางหลวงจึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงและจัดทำแบบมาตรฐานในการก่อสร้างใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานทางหลวงให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มีความทันสมัยนำเทคโนโลยีและวิทยาการทางด้านการออกแบบรวมถึงวัสดุวิศวกรรมที่มีในปัจจุบันมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบงานออกแบบมาตรฐานสะพานเหล็กสำหรับทางหลวงพร้อมจัดทำบัญชีปริมาณวัสดุและเอกสารคู่มือประกอบแบบมาตรฐานเพื่อใช้ประกอบในงานออกแบบประมาณราคาและก่อสร้างทางของกรมทางหลวง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

Scroll to Top